allianz hypotheekvoorwaarden

Allianz Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele Allianz hypotheek voorwaarden aan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF. Klik op het onderwerp om de voorwaarden te bekijken.

Allianz Hypotheek Voorwaarden NHG

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Aegon Hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Minimaal 1 jaar in Nederland werkzaam nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
nvt Krediet is ingelost Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast 2% van kredietlimiet * 12 Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jaar Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jr 0,75 % van openstaand saldo * 12
0,45 % van openstaand saldo * 12 (vanaf 01-09-15)
Werkelijke bruto last per jr
Indien t.b.v. restschuld verkoop woning: werkelijke netto last per jr
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
Intentieverklaring verplicht Zelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd Inkomen gemaximeerd op gemiddelde afgelopen 3 jr nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salarisVerklaring inkomen
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt Werkgeversverklaring

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Gemiddelde afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Gemiddelde afgelopen 12 mnd Maximaal afgelopen 12 mnd

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd 100% van gemiddelde van afgelopen 12 mnd Maximaal 100% van afgelopen 12 mnd

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
Wordt niet meegenomen nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt nvt nvt

Toetsinkomen flexwerker

Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jaar
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
Ja 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenToetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr na offertedatum wordt bereikt. Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Nee Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Nee nvt

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
Nee nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
Ja nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Nee nvt nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
nvt

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
Nee nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel A++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energielabel A+++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energielabel A++++ met € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energieneutrale woning met: € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,60 met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met: € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen €: 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op: € 9.000,-

Minimum inkomen

Van toepassingMaximaal gezinsinkomenVan toepassing bij inkomens
Nee nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Genormeerde koopsom laagste vanMarktwaarde bestaat uitIndien verbouwingIndien afkoop erfpachtGemaximeerd op
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde(voor verbouw)
Genormeerde koopsom
Afkoop toekomstige erfpacht
Kosten kwaliteitsverbetering
Eenmalig storting onderhoudsfonds

Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw

Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening Maximale marktwaarde: € 290.000,-
Energiebesparende verbouwing wordt opgeteld bij maximale marktwaarde tot een maximaal van: € 307.400,-
Maximale genormeerde koopsom: € 290.000,-

Maximale verstrekking obv marktwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
106% van marktwaarde
106% van getaxeerde waarde (na verbouw)
100% van getaxeerde marktwaarde (na verbouw) + energiebesparende verbouwing
nvt € 290.000,-
Energiebesparende verbouwing wordt opgeteld bij maximale verstrekking tot een maximaal van € 307.400,-

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouwEigen beheer
Waarborgcertificaat SGW verplicht Niet acceptabel Niet acceptabel

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanWaarde van de woning bestaat uitIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd opGemaximeerd op
Waarde van de woning
Afkoop toekomstig erfpacht
Eenmalig storting onderhoudsfonds
Koop-/aannemingssom
Grond
Bouwrente
Meerwerk
Rente tijdens de bouw
Alleen meenemen indien afkooptermijn tenminste gelijk aan looptijd lening nvt Maximale marktwaarde: € 290.000,-
Energiebesparende meerwerk wordt opgeteld bij maximale marktwaarde tot een maximaal van € 307.400,-
Maximale waarde van de woning: € 290.000,-

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
106% van marktwaarde
100% van marktwaarde + energiebesparende verbouwing
nvt € 290.000,-

Voorwaarden bij herfinanciering

Minimaal sprake van 1 van volgende situatiesIn geval van vervolghypotheek
Uitkoop ex-partner
Verbouwing
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbeteren klantsituatie
nvt

Bepaling marktwaarde herfinanciering

MarktwaardeMaximale toegestane waardeSchuldrest is som van
Standaard: getaxeerde marktwaarde voor verbouw
Indien verbouwing: getaxeerde marktwaarde na verbouw
Schuldrest mag niet hoger zijn dan getaxeerde marktwaarde voor verbouw Schuldrest
Fiscale lening box1

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingMaximale verstrekking gemaximeerd opAfwijkende maximale verstrekking indienMaximale verstrekking gemaximeerd op som vanAfwijking max verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde Standaard: € 290.000,-
Afwijkend: € 290.000,-
Uitbreiding eigendom
Uitkoop ex-partner
Schuldrest
Fiscale lening (box1)
Uitkoop ex-partner
Afkoop erfpacht
Uitbreiding eigendom
Verbouwing
Boeterente
Notariskosten hypotheek
Taxatiekosten
Borgtocht NHG
Bouwkundig rapport
Kosten hypotheekadvies
Afsluitkosten
nvt

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja nvt

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja € 100.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
Nee nvt nvt

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee nvt nvt nvt

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Bepaalde tijd
Eeuwigdurend
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Nee

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Verkoop onder Voorwaarden
Aankoopregeling BM van Houwelingen
Koop Goedkoop
Kopen met Korting
Pré Koopregeling
Koopcomfort
IbbA 2.0
Koopstart
Kopen naar Wens
Regionaal Grondbezit
Brederode Koopregeling
Grondvermogen
Koopgarant
Maatschappelijk verandtwoord eigendom (MVE)
Starterslening SVn - SVn
Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Duokoop
Koop Voordeel
Kortingsregeling Thunnissen
Slimmer kopen

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Ja 106% van marktwaarde Indien energielabel A++
Indien energielabel energieneutraal (0 op de meter)
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,60
Indien energielabel A+++
Indien energielabel A++++
Indien energielabel A++
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter)
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,06
Indien sprake van energiebesparende verbouwing
Indien energielabel A+++
Indien energielabel A++++

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanVoorwaardeMaximale verstrekkingFinancieringsvoorwaarde restschuld
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Standaard € 70.000,-
Indien vervolghypotheek € 10.000,-
Standaard: € 307.400,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen / Starterslening

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogteStarterslening toegestaan
nvt nvt nvt Ja

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflosvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflosverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
nvt

Bouwdepot

Minimaal bedragMaximaal bedrag is minimaal van
€ 0,01 nvt

Overbruggingshypotheek

Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via rechtstreekse aanstelling Uitsluitend via rechtstreekse aanstelling

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanIndien looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevastperiode gelijk of langer isToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Hypotheekrente Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Maximale verstrekking nieuwe woning 0% van martkwaarde nvt

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 70% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan € 21.000 en lager is dan € 31.000 vind er een opslag plaats van maximaal 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij € 31.000. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
Buitenlandse belastingplicht voor hoogste inkomen
Rente niet aftrekbaar
Bruto inkomen = netto inkomen
Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Explain financiering (senioren)

Explain reden toegestaanBij situatiesVoorwaardesAfwijking rentevast periodeAfwijking bij aanvrager nog niet AOW-leeftijd bereikt
Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd bereikt heeft
Indien een van de aanvragers AOW-leeftijd gaat bereiken
Nieuwbouw
Bestaande bouw
Oversluiten
Vervolghypotheek
Indien er sprake is van een eigen woning
De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening gelijk of lager is dan de huidige werkelijke maandlast
nvt nvt

Hypotheekkenmerken

Rentevast periode

 VariabelRentevast periodeT/m rentevast periodeBedenktijd periode
Allianz Estate Hypotheek 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Estate Smart Hypotheek 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Hypotheek   5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Risicocategorieën

 Risicocategorieën
Allianz Estate Hypotheek nhg, 75, 100, 125
Allianz Estate Smart Hypotheek nhg, 75, 100, 125
Allianz Hypotheek nhg, 60, 80, 90, 100
Allianz Hypotheekplan  
Allianz Levenhypotheek  
Allianz Plus Hypotheek  
Allianz Select Effect Hypotheek  
Allianz Spaarhypotheek  

Leningsvormen

 AflossingsvrijLineairAnnuïteitenLevenBeleggingSpaarBanksparen
Allianz Estate Hypotheek 0%   0% 0% 0,20% 0,20%  
Allianz Estate Smart Hypotheek 0%   0% 0% 0,20% 0,20%  
Allianz Hypotheek 0% 0% 0%        
Allianz Hypotheekplan              
Allianz Levenhypotheek              
Allianz Plus Hypotheek              
Allianz Select Effect Hypotheek              
Allianz Spaarhypotheek              

Overbruggingskrediet

 Bepaling renteKosten overbrugging
Allianz Estate Hypotheek    
Allianz Estate Smart Hypotheek    
Allianz Hypotheek Vaste waarde  
Allianz Hypotheekplan    
Allianz Levenhypotheek    
Allianz Plus Hypotheek    
Allianz Select Effect Hypotheek    
Allianz Spaarhypotheek    

Rentetype bij passeren

 Mogelijke typesBijbehorende af- en opslagen
Allianz Estate Hypotheek Dagrente 0%
Allianz Estate Smart Hypotheek Offerterente 0%
Allianz Hypotheek Offerterente  
Allianz Hypotheekplan    
Allianz Levenhypotheek    
Allianz Plus Hypotheek    
Allianz Select Effect Hypotheek    
Allianz Spaarhypotheek    

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Allianz Estate Hypotheek 3 maanden 6 maanden    
Allianz Estate Smart Hypotheek 3 maanden 2 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  
Allianz Hypotheek 3 maanden 3 maanden 0,20% bereidstellingenprovisie  
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

 Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Allianz Estate Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Hypotheek nvt Direct, ongeacht resterende rentevast periode (automatisch) nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Allianz Estate Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar
Indien uit eigen middelen (niet oversluiten): maximaal 100% van oorspronkelijke hoofdsom
nvt nvt nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt nvt

Opslagen en kortingen

 BetaalrekeningBoeteregeling bij verkoop woningBoetregeling bij annuleren offerteZelfstandig ondernemer
Allianz Estate Hypotheek        
Allianz Estate Smart Hypotheek        
Allianz Hypotheek        
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Overige kenmerken

 Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
Allianz Estate Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt

Allianz Hypotheek Voorwaarden CHF

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op Aegon Hypotheken gesloten met CHF.

Personalia en verplichtingen

Leeftijd

MinimaalMaximaalMaximale verstrekking
18 jr nvt nvt

Nationaliteit

Acceptabele NationaliteitenOverige nationaliteiten acceptabel indien 1 van volgende voorwaardenVoorwaarde overige nationaliteitenVoorwaarde EU/EERExtra voorwaarde nationaliteit Roemenie en Bulgarije
Nederlands
EU/EER
Overige nationaliteiten
Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Verblijfsvergunning bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
Verblijfsdocument als gezinslid van EU burger
Vergunning langdurig ingezetenen
Minimaal 1 jaar in Nederland werkzaam nvt nvt

BKR

Accepatabele coderingenVoorwaarde acceptabele coderingenBuitenlandse BKR toetsing indien nationaliteitBuitenlandse BKR toetsing indien woonachtig geweest
nvt Krediet is ingelost Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten
Duitsland
Oostenrijk
België
Italië
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten

Doorlopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Werkelijke last per jaar De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten
Mag geen sprake zijn van een stapelaar
Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht

Aflopend Krediet

Wijze van toetsingVaststelling hoogte verplichtingIndien krediet is studiefinancieringIndien krediet is box 1Aanvullende regels BKR
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jaar of: 2% van kredietsom * 12 0,75% van oorspronkelijke kredietsom * 12
0,45% van oorspronkelijke kredietsom * 12 (vanaf 01-09-15)
De hoogste uitkomst van: de werkelijke last per jr of 1% van box 1 bedrag * 12 Zakelijke kredieten dienen aantoonbaar reeds ten laste van de winst te zijn gebracht
Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten

Overige Verplichtingen

Toetsing erfpacht verplichtingToetsing partneralimentatie verplichtingPartneralimentatie verplichting niet meenemenToetsing kinderalimentatie verplichtingKinderalimentatie verplichting niet meenemen
Verplichting in mindering brengen op maximale financieringslast Verplichting in mindering brengen op inkomen na bepaling woonquote nvt Niet meenemen in toetsing nvt

Inkomen

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Toegestane dienstverbandenAanvullende voorwaarden bepaalde tijdBepaling inkomen bepaalde tijdBepaling indien niet voldaan aan voorwaardenBepaling vast inkomen
nvt nvt nvt nvt nvt

Toetsinkomen loondienst

Vaste componenten toetsinkomenMaximaal percentage variabel salarisAfwijkend vast salarisVerklaring inkomen
Bruto jaarsalaris
Vakantietoeslag
13e maand vaste aard
Eindjaarsuitkering vaste aard
Overige componenten vaste aard
nvt nvt Werkgeversverklaring

Bepalingen Overwerk

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
nvt nvt nvt nvt

Bepalingen Onregelmatigheidstoeslag

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
nvt nvt nvt nvt

Bepalingen Provisie

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
nvt nvt nvt nvt

Bepalingen 13e maand variabel

Vaststelling inkomenMaximum
nvt nvt

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Vaststelling inkomenMaximum
nvt nvt

Bepalingen overige componenten variabel

Vaststelling inkomen (beroepsafhankelijk)Maximum indien beroepsafhankelijkBepaling inkomen (niet beroepsafhankelijk)Maximum indien niet beroepsafhankelijk
Wordt niet meegenomen nvt Wordt niet meegenomen nvt

Toetsinkomen flexwerker

Inkomen, laagste vanBepaling toetsinkomenAfwijkende bepaling toetsinkomenOverige bepalingen
Gemiddeld inkomen afgelopen drie kalenderjaren
Inkomen afgelopen jr
Huidig inkomen
100% van inkomen nvt nvt

Toetsinkomen zelfstandige

Acceptabel toetsinkomenToetsinkomen, laagste vanIndien BV, toetsinkomen laagste vanOverige toetsingen cijfers vennootschapMaximale verstrekking
nvt 100% van gemiddelde winst over afgelopen drie kalenderjaren
100% van winst laatste kalenderjaar
100% van gemiddeld bruto jaarsalaris over afgelopen drie kalenderjaren
100% van bruto jaarsalaris laatste kalenderjaar
Minimaal cijfers over afgelopen 3 jaren
Geen verlies in de afgelopen 3 jaar
Minimale solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 0,20
Minimale liqiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,00
nvt

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Rekening houden met pensioeninkomenBepaling Toetsinkomen
Indien AOW leeftijd binnen 10 jr Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Toetsinkomen Pensioen

Bepaling toetsinkomen
Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen nvt

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenToetsinkomen bruteren
Ja Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen
Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij toetsinkomen gedurende looptijd uitkering
nvt

Partneralimentatie

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperking
Ja 100% van alimentatie inkomen gedurende de duur van alimentatie nvt

Inkomen uit vermogen

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen, laagste vanVrij beschikbaar vermogenBeperkingBruteren inkomen
Nee nvt nvt nvt nvt

Inkomen uit verhuur

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenBeperkingBruteren inkomen
nvt nvt nvt nvt

Sociale uitkering AOW

Acceptabel toetsinkomen
Ja

Sociale uitkering ANW

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen meenemen in toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aardAfwijkende bepaling
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen nvt

Sociale uitkering WIA

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van IVA uitkering
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WAJONG

Acceptabel toetsinkomenIndien geen sprake van vaste aard
Ja Inkomen niet meenemen in toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomen
Nee nvt

Sociale uitkering Bijstand

Acceptabel toetsinkomen
Nee

Buitenlands belastingplichtig

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomenVoorwaardeUitzondering voorwaarde
nvt nvt nvt nvt

Bruto = netto inkomen

Acceptabel toetsinkomenBruteren inkomen
nvt nvt

Expats (30% regeling)

Acceptabel toetsinkomenBepaling toetsinkomenVoorwaardeMaximale verstrekking
Nee nvt nvt nvt

Maximaal aantal uren werkzaam

Aantal uren
nvt

Explain inkomen (restschuld)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingMaximale looptijd restschuld
nvt nvt nvt

Explain inkomen (oversluiten)

Explainreden toegestaanAfwijkende toetsingVerstrekking gemaximaliseerd op som van
Nee nvt nvt

Explain inkomen (energiebesparende voorzieningen)

Explainreden toegestaanVerhoging max verstrekking bij aankoopVerhoging max verstrekking bij herfinanciering
Ja Indien energielabel A++ met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
Indien energielabel energie neutraal (nul op de meter) met: € 25.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
Indien EPC norm/Energie-index kleiner of gelijk dan: 0,60 met: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op: € 9.000,- indien minimaal toetsinkomen: € 33.000,-
Bedrag van energiebesparende verbouwing, gemaximeerd op € 9000,-

Minimum inkomen

Van toepassingMinimaal gezinsinkomenVan toepassing op inkomens
nvt nvt nvt

Onderpand

Bepaling markwaarde bestaande bouw

Laagste vanWaarbij koopsom bestaat uitIndien verbouwingWoz als marktwaarde
Koopsom
97% van koopsom vrij op naam
Getaxeerde marktwaarde
Koopsom kosten koper
Afkoop toekomstige erfpacht
Altijd getaxeerde marktwaarde na verbouw
Indien koopsom + verbouwing lager is dan de getaxeerde marktwaarde na verbouw, dan geldt koopsom + verbouwing als marktwaarde
Niet mogelijk

Maximale verstrekking obv markwaarde bestaande bouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpandMaximale verstrekking gemaximeerd op
100% van marktwaarde nvt nvt

Voorwaarden bij nieuwbouw

ProjectbouwZelfbouwEigen beheer
Waarborgcertificaat SGW verplicht Niet acceptabel Waarborgcertificaat SGW verplicht

Bepaling marktwaarde nieuwbouw

Som vanIndien afkoop erfpachtRente tijdens de bouw gemaximeerd op

nvt

nvt nvt

Maximale verstrekking obv markwaarde nieuwbouw

Maximale verstrekkingAfwijking max verstrekking obv onderpand
nvt nvt

Voorwaarden bij herfinanciering

In geval van vervolghypotheek
Voorgaande hypotheken moeten bij dezelfde geldverstrekker gesloten zijn

Bepaling marktwaarde herfinanciering

Bepaling MarktwaardeIndien verbouwingWoz waarde als marktwaarde
Getaxeerde marktwaarde Getaxeerde marktwaarde na verbouw Niet mogelijk

Maximale verstrekking obv markwaarde bij herfinanciering

Maximale verstrekkingAfwijking maximale verstrekking obv onderpand
100% van marktwaarde nvt

Onderpand woonhuis

Acceptabel onderpandMinimale marktwaarde
Ja nvt

Onderpand appartement

Acceptabel onderpandMinimale marktwaardeActieve VVE verplicht
Ja € 100.000,- Ja

Onderpand recreatiewoning

Acceptabel onderpandAlleen beschikbaar voorAcceptabele bouwtypesMinimale marktwaarde
Nee nvt nvt nvt

Onderpand combi woonhuis + bedrijf

Acceptabel onderpandVoorwaardeEisen woongedeelte
nvt nvt nvt

Onderpand woonhuis met agrarische bestemming

Acceptabel onderpandVoorwaardeMaximale oppervlakte agrarische bestemmingBedrijfsmatig agrarisch gebruik toegestaan
Nee Woonbestemming verplicht nvt Nee

Onderpand woonwagen

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand woonboot

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand watervilla

Acceptabel onderpand
Nee

Onderpand beleggingspand

Acceptabel onderpandToegestane verhuurMaximum verstrekkingBepaling totale investering
Nee nvt nvt nvt

Erfpacht voorwaarden

Toegestane duur erfpachtAanvullende voorwaarde indien bepaalde tijdParticuliere erfpacht toegestaan
Bepaalde tijd
Eeuwigdurend
Resterende duur erfpacht minimaal helft looptijd hypotheek, tenzij sprake van onvoorwaardelijk verlenging Nee

Bijzondere koop- en leningconstructie

Toegestane constructies
Koopcomfort
IbbA 2.0
Koopstart
Kopen naar Wens
Regionaal Grondbezit
Brederode Koopregeling
Grondvermogen
Koopgarant
Maatschappelijk verandtwoord eigendom (MVE)
Starterslening SVn - SVn
Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Duokoop
Koop Voordeel
Kortingsregeling Thunnissen
Slimmer kopen
Aankoopregeling BM van Houwelingen
Verkoop onder Voorwaarden
Koop Goedkoop
Kopen met Korting
Pré Koopregeling

Explain onderpand (restschuld)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopFinancieringsvoorwaarde restschuld
Nee nvt nvt nvt

Explain onderpand (oversluiten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingGemaximaliseerd op som vanVoorwaarde
nvt nvt nvt nvt

Explain onderpand (lage hypotheeklasten)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde
Ja 115% van marktwaarde Annuitaire lasten van de hypotheek zijn lager dan 60% van de maximale toegestane annuitaire lasten.

Explain onderpand (energiebesparende maatregelen)

Explain reden toegestaanMaximale verstrekkingVoorwaarde aankoopVoorwaarde herfinanciering
Nee nvt nvt nvt

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

MinimaalMaximaalMinimale hogere inschrijvingMaximale hogere inschrijving
Standaard € 70.000,-
Indien vervolghypotheek € 10.000,-
Standaard € 500.000,- nvt nvt

Variabele rente

MaximaalVoorwaarde
nvt nvt

Looptijd

MinimaalMaximaalMaximale looptijd niet van toepassing bijToetsing gebaseerd opUitzondering toetsing
nvt 360 mnd nvt Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jr
Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. looptijd 30 jr met bruto hoofdsom of o.b.v. resterende looptijd met netto hoofdsom
nvt

Leningdelen

Maximaal aantal leningdelenMinimale hoogteUitzondering minimale hoogte
nvt nvt nvt

Aflossingsverplichting

MinimaalVerplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgendeUitzondering aflossingsverplichtingVoorwaarde uitzonderingUitzondering Starterslening
Hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde Annuiteit
Lineair
Indien er op 31-12-12 eigenwoningschuld is
Indien voor 01-01-13 koopovereenkomst getekend en passeerdatum voor 01-01-14
Indien in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
Starterslening
Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven 50% van marktwaarde
Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek, vallen niet onder de uitzondering
Voor de starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Minimaal
Verzekering van hypotheekdeel boven 80% van marktwaarde

Bouwdepot

Minimaal bedragMaximaal bedrag is minimaal van
nvt nvt

Overbruggingshypotheek

Overbrugging acceptabelAcceptabele situatiesMaximale verstrekking overbrugging
Ja Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% verkoopopbrengst minus werkelijke verkoopkosten minus schuldrest

Beperkingen

Gecombineerde beperkingenBeperkingen distributie
Uitsluitend mutaties en verhogingen bestaande hypotheken via rechtstreekse aanstelling Uitsluitend via rechtstreekse aanstelling

Toetsing

Indien rentevast periode is 10 jr of langerIndien rentevast periode korter dan 10 jr, hoogste vanIndien looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevastperiode gelijk of langer isToetsing lastenConsumptieve doeleinden
Toetsrente gelijk aan hypotheekrente CHF toetsrente
Hypotheekrente
Hypotheekrente Fictieve maandlast toetsen aan toegestane financieringslast in Box 1 nvt

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Voorwaarde dubbele lasten: huidige woning verkochtVoorwaarde dubbele lasten: huidige woning niet verkochtIndien sprake van (verwachte) schuldrest
Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek Resterende eigen middelen na passeren minimaal gelijk aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 0 mnd. nvt

Woonquote

Bepaling woonquoteAfwijkende woonquoteAfwijkende woonquote van toepassing indienToepassen woonquote pensioenleeftijd
Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en: 70% van het tweede inkomen
Indien het toetsinkomen hoger is dan: € 21.000,- en lager is dan: € 31.000,- vind er een opslag plaats van maximaal: 3% op de woonquote. Waarbij de woonquote gemaximeerd is op de woonquote die behoord bij: € 31.000,-. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft.
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) vanaf pensioenleeftijd
Woonquote - (som van 1,6 * toetsrente - 0,1) tot pensioenleeftijd
nvt Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering (maximum aflossingsvrij)

Maximaal aflossingsvrijAlleen indien sprake van 1 van de volgende situatiesVoorwaarde
50% van marktwaarde Oversluiten
Tweede hypotheek
Aanpassingen
Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits niet hoger dan maximum aflosvrij conform explainregel
Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Explain financiering (senioren)

Explain reden toegestaanBij situatiesVoorwaardesAfwijking rentevast periodeAfwijking bij aanvrager nog niet AOW-leeftijd bereikt
Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd bereikt heeft
Indien een van de aanvragers AOW-leeftijd gaat bereiken
Nieuwbouw
Bestaande bouw
Oversluiten
Vervolghypotheek
Indien er sprake is van een eigen woning nvt Als pensioeninkomen wordt opgebouwde pensioen gehanteerd

Hypotheekkenmerken

Rentevast periode

 VariabelRentevast periodeT/m rentevast periodeBedenktijd periode
Allianz Estate Hypotheek 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Estate Smart Hypotheek 1 mnd 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Hypotheek   5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar   Nee
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Risicocategorieën

 Risicocategorieën
Allianz Estate Hypotheek nhg, 75, 100, 125
Allianz Estate Smart Hypotheek nhg, 75, 100, 125
Allianz Hypotheek nhg, 60, 80, 90, 100
Allianz Hypotheekplan  
Allianz Levenhypotheek  
Allianz Plus Hypotheek  
Allianz Select Effect Hypotheek  
Allianz Spaarhypotheek  

Leningsvormen

 AflossingsvrijLineairAnnuïteitenLevenBeleggingSpaarBanksparen
Allianz Estate Hypotheek 0%   0% 0% 0,20% 0,20%  
Allianz Estate Smart Hypotheek 0%   0% 0% 0,20% 0,20%  
Allianz Hypotheek 0% 0% 0%        
Allianz Hypotheekplan              
Allianz Levenhypotheek              
Allianz Plus Hypotheek              
Allianz Select Effect Hypotheek              
Allianz Spaarhypotheek              

Overbruggingskrediet

 Bepaling renteKosten overbrugging
Allianz Estate Hypotheek    
Allianz Estate Smart Hypotheek    
Allianz Hypotheek Vaste waarde  
Allianz Hypotheekplan    
Allianz Levenhypotheek    
Allianz Plus Hypotheek    
Allianz Select Effect Hypotheek    
Allianz Spaarhypotheek    

Rentetype bij passeren

 Mogelijke typesBijbehorende af- en opslagen
Allianz Estate Hypotheek Dagrente 0%
Allianz Estate Smart Hypotheek Offerterente 0%
Allianz Hypotheek Offerterente  
Allianz Hypotheekplan    
Allianz Levenhypotheek    
Allianz Plus Hypotheek    
Allianz Select Effect Hypotheek    
Allianz Spaarhypotheek    

Offertegeldigheid

 StandaardVerlengingsoptiesKosten verlengingVoorwaarden verlenging
Allianz Estate Hypotheek 3 maanden 6 maanden    
Allianz Estate Smart Hypotheek 3 maanden 2 maanden 0,25% bereidstellingenprovisie  
Allianz Hypotheek 3 maanden 3 maanden 0,20% bereidstellingenprovisie  
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Tussentijdse aanpassing huidige hypotheek

 Bij verhoging -> hogere risicocategorieBij aflossing -> lagere risicocategorieBij waardestijging -> lagere risicocategorie
Allianz Estate Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Hypotheek nvt Direct, ongeacht resterende rentevast periode (automatisch) nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt

Vervroegde aflossing

 Boetevrij aflossenGevolgen bij gedeeltelijke aflossing anuiteit en lineaire leningdelenBoeteberekening bij algehele aflossingBoeteberekening bij gedeeltelijke aflossing
Allianz Estate Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Hypotheek Maximaal 10,00 % van oorspronkelijke hypotheek per jaar
Indien uit eigen middelen (niet oversluiten): maximaal 100% van oorspronkelijke hoofdsom
nvt nvt nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt nvt

Opslagen en kortingen

 BetaalrekeningBoeteregeling bij verkoop woningBoetregeling bij annuleren offerteZelfstandig ondernemer
Allianz Estate Hypotheek        
Allianz Estate Smart Hypotheek        
Allianz Hypotheek        
Allianz Hypotheekplan        
Allianz Levenhypotheek        
Allianz Plus Hypotheek        
Allianz Select Effect Hypotheek        
Allianz Spaarhypotheek        

Overige kenmerken

 Hypotheek doorgeven mogelijkVerhuisregelingVerplicht (mede)schuldenaar partner
Allianz Estate Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Estate Smart Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Hypotheek nvt 3 mnd nvt
Allianz Hypotheekplan nvt nvt nvt
Allianz Levenhypotheek nvt nvt nvt
Allianz Plus Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Select Effect Hypotheek nvt nvt nvt
Allianz Spaarhypotheek nvt nvt nvt

Download Allianz voorwaarden

Hieronder kun je de actuele Allianz hypotheek voorwaarden downloaden.

Download Hypotheek voorwaarden Allianz

Download

Bovenstaande hypotheek voorwaarden betreffen de standaard NHG en CHF voorwaarden, aangevuld met de afwijkende hypotheek voorwaarden van Allianz. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. De voorwaarden zijn bijgewerkt op 08-11-2019.