HollandWoont Hypotheek Voorwaarden

Onderstaand tref je de actuele HollandWoont hypotheek voorwaarden aan.

HollandWoont biedt 1 hypotheeksoort aan: de HollandWoont Hypotheek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypotheek voorwaarden voor NHG en hypotheek voorwaarden voor CHF.

HollandWoont logo

Laagste rente
HollandWoont

4.22 %

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op hypotheken gesloten met NHG.

Personalia en verplichtingen

Alle voorwaarden met betrekking tot de aanvrager(s) en de financiële verplichtingen.

Leeftijd

Leeftijd
Omschrijving Voorwaarden
Minimale leeftijd
 • 18 jaar
Maximale leeftijd
 • n.v.t.

Nationaliteit

Acceptabele nationaliteiten bij een hypotheekaanvraag
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabele nationaliteiten
 • Nederlandse
 • EU/EER
 • Overige nationaliteiten
Overige nationaliteiten acceptabel indien er is voldaan aan één van volgende voorwaarden
 • Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
 • Document "Duurzaam verblijf burgers van de Unie"
 • Verblijfsvergunning niet tijdelijk verblijfsdoel
 • Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd indien inkomen niet benodigd is
Voorwaarde voor overige nationaliteiten
 • n.v.t.
Voorwaarde voor EU/EER
 • n.v.t.
Extra voorwaarde indien de aanvrager(s) uit Roemenië of Bulgarije komen
 • n.v.t.

BKR

Hypotheek met BKR
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabele coderingen
 • A-codering (achterstand)
 • A-codering met code 1
 • A-codering met code 2 tm 4
 • HY-codering (achterstand hypotheek)
Voorwaarde(n) bij acceptabele coderingen
 • A- of A1-codering: De codering is volgens het BKR hersteld (H) of het krediet is afgelost, of een verklaring van de betreffende geldgever dat de achterstanden zijn ingelopen of het krediet is afgelost
 • A-codering met code 2 tm 4: Indien de betreffende code uiterlijk op de ingangsdatum van de hypotheek door verjaring verdwijnt uit het BKR
 • HY-codering: alleen met kwijtschelding NHG
Buitenlandse BKR toetsing indien nationaliteit van de aanvrager(s)
 • Belgische (NBB-toetsing)
 • Duitse (Schufa-toetsing)
 • Oostenrijkse (KSV-toetsing)
 • Italiaanse (CRIF-toetsing)
Buitenlandse BKR toetsing indien de aanvrager(s) woonachtig zijn geweest in
 • België (NBB-toetsing)
 • Duitsland (Schufa-toetsing)
 • Oostenrijk (KSV-toetsing)
 • Italië (CRIF-toetsing)

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet
Omschrijving Voorwaarden
Wijze van toetsing
 • Verplichting in mindering brengen op de maximale financieringslast
Vaststelling van de hoogte van de verplichting
 • Laagste van:
  • 2% van de kredietlimiet * 12
  • Werkelijke last per jaar (indien uit de desbetreffende overeenkomst of de registratie bij Stichting BKR blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting tijdens de looptijd van de verplichting niet kan wijzigen)
Indien het krediet in Box 1 valt
 • Indien t.b.v. de restschuld na verkoop van de woning: werkelijke netto last per jaar
Aanvullende regels omtrent het BKR
 • Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten, onder de voorwaarde dat op basis van de jaarrapporten of de tenaamstelling van de desbetreffende verplichting(en) aantoonbaar sprake is van een zakelijke financiële verplichting.
 • Zakelijke kredieten moeten vastgelegd zijn in de Inkomensverklaring Ondernemer.

Aflopend krediet

Aflopend krediet
Omschrijving Voorwaarden
Wijze van toetsing
 • Verplichting in mindering brengen op de maximale financieringslast
Vaststelling van de hoogte van de verplichting
 • Laagste van:
  • 2% van de kredietlimiet * 12
  • Werkelijke last per jaar (indien uit de desbetreffende overeenkomst of de registratie bij Stichting BKR blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting tijdens de looptijd van de verplichting niet kan wijzigen)
Indien het krediet een studiefinanciering betreft
 • Vermenigvuldigen wegingsfactor met het oorspronkelijke bedrag van de studielening
 • Tabel wegingsfactor studiefinanciering
  Het rentepercentage zoals die voor dat jaar (bindend aanbod) is vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wegingsfactor bij looptijd studielening van 15 jaar (in %) Wegingsfactor bij looptijd studielening van 35 jaar (in %)
  <1 0,65 0,35
  1 - <1,5 0,70 0,40
  1,5 - <2 0,75 0,45
  2 - <2,5 0,80 0,50
  2,5 - <3 0,85 0,55
  3 - <3,5 0,85 0,60
  3,5 - <4 0,90 0,65
  4 - <4,5 0,95 0,70
  4,5 - <5 1,00 0,75
 • Indien uit correspondentie van DUO blijkt dat sprake is van een extra aflossing op het leningbedrag en op basis daarvan een nieuwe maandannuïteit is overeengekomen, mag worden uitgegaan van de oorspronkelijke hoofdsom minus de extra aflossing
Indien het krediet in Box 1 valt
 • Indien t.b.v. de restschuld na verkoop van de woning: werkelijke netto last per jaar
Aanvullende regels omtrent het BKR
 • Zakelijke kredieten worden buiten beschouwing gelaten, onder de voorwaarde dat op basis van de jaarrapporten of de tenaamstelling van de desbetreffende verplichting(en) aantoonbaar sprake is van een zakelijke financiële verplichting.
 • Zakelijke kredieten moeten vastgelegd zijn in de Inkomensverklaring Ondernemer.

Overige verplichtingen

Overige verplichtingen
Omschrijving Voorwaarden
Toetsing erfpacht verplichting
 • Verplichting in mindering brengen op de maximale financieringslast
Toetsing partneralimentatie verplichting
 • Verplichting in mindering brengen op de maximale financieringslast
Partneralimentatie verplichting niet meenemen
 • n.v.t.
Toetsing kinderalimentatie verplichting
 • Niet meenemen in de toetsing
Kinderalimentatie verplichting niet meenemen
 • n.v.t.

Inkomen

Alle voorwaarden met betrekking tot het inkomen.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst

Voorwaarden arbeidsovereenkomst loondienst
Omschrijving Voorwaarden
Toegestane dienstverbanden
 • Onbepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
 • Bepaalde tijd, mits proeftijd verstreken
 • Toekomstig dienstverband, mits onbepaalde tijd
Aanvullende voorwaarden arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Intentieverklaring verplicht
Aanvullende voorwaarden toekomstig dienstverband
 • Dienstverband voor onbepaalde tijd zonder proeftijd
 • Ingang dienstverband binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod van de lening
Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld bij bepaalde tijd?
 • Dezelfde voorwaarden als bij onbepaalde tijd
Welke regels gelden er indien de aanvrager(s) niet voldoen aan de aanvullende voorwaarden voor bepaalde tijd?
 • Inkomen gemaximeerd tot de resterende duur van de looptijd van de arbeidsovereenkomst, rekenend vanaf de vermoedelijke ingangsdatum van de lening
Wat wordt er verstaan onder 'vast inkomen' in deze context?
 • n.v.t.

Toetsinkomen loondienst

Toetsinkomen loondienst
Omschrijving Voorwaarden
Vaste componenten voor de berekening van het toetsinkomen
 • Bruto jaarsalaris
 • Vakantiegeld of 100% van de waarde van de vakantiebonnen
 • 13e maand vaste aard
 • Eindejaarsuitkering vaste aard
 • VEB-toelage
 • Vergoeding voor een levensloopregeling
 • Overige componenten vaste aard
Maximaal percentage aan variabel salaris
 • n.v.t.
Afwijkend vast salaris
 • n.v.t.
Verklaring van het inkomen
 • Werkgeversverklaring
 • Methodiek Inkomensbepaling Loondienst

Bepalingen overwerk

Bepalingen overwerk
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit overwerk (beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit overwerk van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit overwerk indien beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit overwerk van de afgelopen 12 maanden
Bepaling van het inkomen uit overwerk (niet beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit overwerk van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit overwerk indien niet beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit overwerk van de afgelopen 12 maanden

Bepalingen onregelmatigheidstoeslag

Bepalingen onregelmatigheidstoeslag
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag (beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit onregelmatigheidstoeslag indien beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden
Bepaling van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag (niet beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit onregelmatigheidstoeslag indien niet beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden

Bepalingen provisie

Bepalingen provisie
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit provisie (beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit provisie van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit provisie indien beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit provisie van de afgelopen 12 maanden
Bepaling van het inkomen uit provisie (niet beroepsafhankelijk)
 • Mits structureel: 100% van het inkomen uit provisie van de afgelopen 12 maanden
Maximum aan inkomen uit provisie indien niet beroepsafhankelijk
 • Maximaal 100% van het inkomen uit provisie van de afgelopen 12 maanden

Bepalingen 13e maand variabel

Bepalingen 13e maand variabel
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit de variabele 13e maand
 • Wordt niet meegenomen
Maximum aan inkomen uit de variabele 13e maand
 • n.v.t.

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel

Bepalingen eindejaarsuitkering variabel
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit de variabele eindejaarsuitkering
 • Wordt niet meegenomen
Maximum aan inkomen uit de variabele eindejaarsuitkering
 • n.v.t.

Bepalingen overige componenten variabel

Bepalingen overige componenten variabel
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het inkomen uit overige variabele componenten (beroepsafhankelijk)
 • Wordt niet meegenomen
Maximum van het inkomen uit overige variabele componenten indien beroepsafhankelijk
 • n.v.t.
Bepaling van het inkomen uit overige variabele componenten (niet beroepsafhankelijk)
 • n.v.t.
Maximum van het inkomen uit overige variabele componenten indien niet beroepsafhankelijk
 • n.v.t.

Toetsinkomen flexwerker

Toetsinkomen flexwerker
Omschrijving Voorwaarden
Inkomen is het laagste van
 • 100% van het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren
 • 100% van het inkomen van het afgelopen jaar
Bepaling van het toetsinkomen voor flexwerkers
 • 100% van het inkomen
Afwijkende bepalingen van het toetsinkomen voor flexwerkers
 • Indien een zorgverlener inkomen verkrijgt vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) en structureel zorg verleent aan een naaste, dan kan dit inkomen meegenomen worden totdat deze naaste de leeftijd van 77 jaar bereikt.
Overige bepalingen
 • n.v.t.

Toetsinkomen zelfstandige

Toetsinkomen zelfstandige
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Toetsinkomen is het laagste van
 • 100% van de gemiddelde winst over de afgelopen 3 kalenderjaren
 • 100% van de winst van het laatste kalenderjaar
Indien B.V. toetsinkomen is het laagste van
 • 100% van het gemiddelde bruto jaarsalaris over de afgelopen 3 kalenderjaren
 • 100% van het bruto jaarsalaris van het laatste kalenderjaar
Toetsingen cijfers van de onderneming
 • Middels Inkomensverklaring Ondernemer IB
 • Middels Inkomensverklaring Ondernemer niet-IB
Maximale verstrekking aan zelfstandigen
 • n.v.t.

Bepalingen naderend pensioeninkomen

Bepalingen naderend pensioeninkomen
Omschrijving Voorwaarden
Rekening houden met pensioeninkomen
 • Indien de AOW leeftijd binnen 10 jaar na datum bindend aanbod wordt bereikt
Toetsinkomen
 • Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen
 • Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen gedurende de looptijd van de uitkering

Toetsinkomen pensioen

Toetsinkomen pensioen
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van het toetsinkomen
 • Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen
 • Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen gedurende de looptijd van de uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering

Bepalingen naderende lijfrente uitkering
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bepaling van het toetsinkomen
 • Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen
Toetsinkomen bruteren
 • n.v.t.

Toetsinkomen lijfrente uitkering

Toetsinkomen lijfrente uitkering
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bepaling van het toetsinkomen
 • Levenslange uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen
 • Tijdelijke uitkering: volledige uitkering optellen bij het toetsinkomen gedurende de looptijd van de uitkering
Toetsinkomen bruteren
 • n.v.t.

Partneralimentatie

Partneralimentatie
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bepaling van het toetsinkomen
 • 100% van het alimentatie inkomen gedurende de duur van de alimentatie (mits gebaseerd op een rechterlijke uitspraak of vastgelegd in de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap of vastgelegd in een notariële akte
Beperking
 • n.v.t.

Inkomen uit vermogen

Inkomen uit vermogen
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Nee
Bepaling van het toetsinkomen
 • n.v.t.
Vrij beschikbaar vermogen
 • n.v.t.
Beperking
 • n.v.t.
Bruteren inkomen
 • n.v.t.

Inkomen uit verhuur

Inkomen uit verhuur
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Nee
Bepaling van het toetsinkomen
 • n.v.t.
Beperking
 • n.v.t.
Bruteren inkomen
 • n.v.t.

Sociale uitkering AOW

Sociale uitkering AOW
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja

Sociale uitkering ANW

Sociale uitkering ANW
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Indien er géén sprake is van vaste aard
 • Inkomen meenemen in het toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAO

Sociale uitkering WAO
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Indien er géén sprake is van vaste aard
 • Inkomen meenemen in het toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering
Afwijkende bepaling
 • n.v.t.

Sociale uitkering WIA

Sociale uitkering WIA
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Indien er géén sprake is van een IVA-uitkering
 • Inkomen meenemen in het toetsinkomen gedurende de duur van de uitkering

Sociale uitkering WAJONG

Sociale uitkering WAJONG
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Indien er géén sprake is van vaste aard
 • Inkomen niet meenemen in het toetsinkomen

Sociale uitkering WW

Sociale uitkering WW
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Nee
Bepaling van het toetsinkomen
 • n.v.t.

Sociale uitkering bijstand

Sociale uitkering bijstand
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Nee

Buitenlands belastingplichtig

Buitenlands belastingplichtig
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bruteren inkomen
 • Nee
Voorwaarde
 • Inkomen voor 100% meenemen in het toetsinkomen indien er tussen het land van de aanvrager en Nederland een belastingverdrag ter verrekening van inkomstenbelasting is, of
 • Eén van beide aanvragers belastingplichtig is in Nederland onder de voorwaarde dat het inkomen van de in Nederland belastingplichtige het hoogste is
Uitzondering voorwaarde
 • Indien er tussen het land van de aanvrager en Nederland géén belastingverdrag ter verrekening van inkomstenbelasting is, dan dient de financieringslast te worden berekend met de financieringslasttabel voor niet-belastingplichtigen.

Bruto = netto inkomen

Bruto = netto inkomen
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bruteren inkomen
 • Nee

Expats: 30%-regeling

Expats: 30%-regeling
Omschrijving Voorwaarden
Acceptabel toetsinkomen
 • Ja
Bepaling van het toetsinkomen
 • Inkomen uit loondienst
Voorwaarde
 • Toetsing haalbaarheid na afloop van de 30%-regeling
Maximale verstrekking
 • n.v.t.

Maximaal aantal uren werkzaam

Maximaal aantal uren werkzaam
Omschrijving Voorwaarden
Aantal uren
 • Dient in verhouding te staan tot het beroep

Explain inkomen: restschuld

Explain inkomen: restschuld
Omschrijving Voorwaarden
Explainreden toegestaan
 • Nee
Afwijkende toetsing
 • n.v.t.
Maximale looptijd restschuld
 • n.v.t.

Explain inkomen: oversluiten

Explain inkomen: oversluiten
Omschrijving Voorwaarden
Explainreden toegestaan
 • Nee
Afwijkende toetsing
 • n.v.t.
Verstrekking gemaximeerd op de som van
 • n.v.t.

Explain inkomen: energiebesparende voorzieningen

Explain inkomen: energiebesparende voorzieningen
Omschrijving Voorwaarden
Explainreden toegestaan
 • Ja
Verhoging maximale verstrekking bij aankoop
 • Indien het energielabel A++ is (afgegeven voor 1 januari 2015), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien het energielabel A+++ is (afgegeven na 1 januari 2021), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien de EPC-norm / Energie-index kleiner of gelijk is dan 0,6 (afgegeven voor 1 januari 2021), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien de EPC-norm / Energie-index kleiner of gelijk is dan 0, of met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, verhoging met € 15.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien het energielabel energie neutraal (nul op de meter) is, verhoging met € 25.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
Verhoging maximale verstrekking bij herfinanciering
 • Indien het energielabel A++ is (afgegeven voor 1 januari 2015), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien het energielabel A+++ is (afgegeven na 1 januari 2021), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien de EPC-norm / Energie-index kleiner of gelijk is dan 0,6 (afgegeven voor 1 januari 2021), verhoging met € 9.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien de EPC-norm / Energie-index kleiner of gelijk is dan 0, of met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, verhoging met € 15.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is
 • Indien het energielabel energie neutraal (nul op de meter) is, verhoging met € 25.000,- indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is

Minimum inkomen

Minimum inkomen
Omschrijving Voorwaarden
Van toepassing
 • Nee
Minimaal gezinsinkomen
 • n.v.t.
Van toepassing bij inkomens
 • n.v.t.

Geen voorwaarden gevonden

Financiering en toetsing

Hypotheekbedrag

Hypotheekbedrag
Omschrijving Voorwaarden
Minimaal
 • € 50.000,-.
Maximaal
 • € 405.000,-
Minimale hogere inschrijving
 • n.v.t.
Maximale hogere inschrijving
 • n.v.t.

Variabele rente

Variabele rente
Omschrijving Voorwaarden
Maximaal
 • n.v.t.
Voorwaarde
 • n.v.t.

Looptijd

Looptijd
Omschrijving Voorwaarden
Minimaal
 • n.v.t.
Maximaal
 • 360 maanden
Maximale looptijd niet van toepassing bij
 • n.v.t.
Toetsing gebaseerd op
 • Werkelijke looptijd per leningdeel, maximaal 30 jaar
 • Afwijkende toetsing bij opbouwproducten: laagste uitkomst van toetsing o.b.v. een looptijd van 30 jaar met een bruto hoofdsom of o.b.v. de resterende looptijd met een netto hoofdsom
Uitzondering toetsing
 • n.v.t.

Leningdelen / Starterslening

Leningdelen / Starterslening
Omschrijving Voorwaarden
Maximaal aantal leningdelen
 • n.v.t.
Minimale hoogte
 • n.v.t.
Uitzondering minimale hoogte
 • n.v.t.
Starterslening toegestaan
 • Ja

Aflossingsverplichting

Aflossingsverplichting
Omschrijving Voorwaarden
Minimaal
 • Hypotheekdeel boven de 50% van de marktwaarde
Verplichte aflossingsvorm minimaal 1 van de volgende
 • Annuïtair
 • Lineair
Uitzondering aflossingsverplichting
 • Indien er op 31-12-2012 eigenwoningschuld is
 • Indien er vóór 01-01-2013 een koopovereenkomst is getekend en de passeerdatum is vóór 01-01-2014
 • Indien er in 2012 een eigen woning verkocht en geleverd is en in 2013 een nieuwe hypotheek passeert in verband met aankoop van een eigen woning
 • Starterslening
Voorwaarde uitzondering
 • Minimale verplichte aflossing van hypotheekdeel boven de 50% van de marktwaarde
 • Afwijking van verplichte aflossingsvorm met overige beschikbare aflossingsvormen mogelijk
 • Eventuele verhogingen van de nieuwe hypotheek t.o.v. de huidige hypotheek vallen niet onder de uitzondering
Uitzondering starterslening
 • Voor de Starterslening zijn de verplichtingen niet van toepassing

Verplichting overlijdensrisicodekking

Verplichting overlijdensrisicodekking
Omschrijving Voorwaarden
Minimaal
 • n.v.t.

Bouwdepot

Bouwdepot
Omschrijving Voorwaarden
Minimaal bedrag
 • € 0,01
Maximaal bedrag is minimaal van
 • n.v.t.

Overbruggingshypotheek

Overbruggingshypotheek
Omschrijving Voorwaarden
Overbruggingshypotheek acceptabel
 • Ja
Acceptabele situaties
 • Huidige woning onvoorwaardelijk verkocht
 • Huidige woning voorwaardelijk verkocht
 • Huidige woning niet verkocht
Maximale verstrekking overbruggingshypotheek
 • Indien onvoorwaardelijk verkocht: 100% van de verkoopopbrengst minus de werkelijke verkoopkosten minus schuldrest
 • Indien niet of voorwaardelijk verkocht: 90% van de marktwaarde minus de schuldrest

Beperkingen

Beperkingen
Omschrijving Voorwaarden
Gecombineerde beperkingen
 • n.v.t.
Beperkingen distributie
 • n.v.t.

Toetsing

Toetsing
Omschrijving Voorwaarden
Indien de rentevast periode 10 jaar of langer is
 • Toetsrente gelijk aan de hypotheekrente
Indien de rentevast periode korter dan 10 jaar is, hoogste van
 • CHF toetsrente
 • Hypotheekrente
Indien de looptijd minder dan 10 jaar is en de rentevast periode gelijk of langer is
 • Hypotheekrente
Toetsing van de lasten
 • Fictieve maandlast toetsen aan de toegestane financieringslast in Box 1
Consumptieve doeleinden
 • n.v.t.

Toetsing tijdelijke dubbele lasten

Toetsing tijdelijke dubbele lasten
Omschrijving Voorwaarden
Voorwaarde dubbele lasten indien de huidige woning verkocht is
 • Resterende eigen middelen dienen na passeren minimaal gelijk te zijn aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende de periode vanaf passeerdatum nieuwe hypotheek
Voorwaarde dubbele lasten indien de huidige woning niet verkocht is
 • Resterende eigen middelen dienen na passeren minimaal gelijk te zijn aan de lasten van de huidige hypotheek gedurende 12 maanden. Of de totale dubbele lasten dienen binnen de maximale leencapaciteit te passen
Indien er sprake is van een verwachte schuldrest
 • Resterende eigen middelen dienen voldoende te zijn om aan te wenden ter aflossing van de schuldrest verplichting

Woonquote

Woonquote
Omschrijving Voorwaarden
Bepaling van de woonquote
 • Woonquote behorende bij de som van het hoogste inkomen en 90% van het tweede inkomen
 • Indien het toetsinkomen hoger is dan € 21.500,- en lager is dan € 31.000,- vindt er een opslag plaats op de woonquote van maximaal 3%. Hierbij is de woonquote gemaximeerd op de woonquote die behoort bij € 31.000,-. Deze regeling is alleen van toepassing als de aanvrager een toetsinkomen heeft
Afwijkende woonquote
 • Woonquote - (som van: 1,60 * toetsrente - 0,10 ) vanaf pensioenleeftijd
 • Woonquote - (som van: 1,60 * toetsrente - 0,10 ) tot pensioenleeftijd
Afwijkende woonquote van toepassing indien
 • Buitenlandse belastingplicht voor het hoogste inkomen
 • Rente is niet aftrekbaar
 • Bruto inkomen = netto inkomen
Toepassen van de woonquote op pensioenleeftijd
 • Indien de aanvrager met het hoogste toetstinkomen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Explain financiering: maximum aflossingsvrij

Explain financiering: maximum aflossingsvrij
Omschrijving Voorwaarden
Maximaal aflossingsvrij
 • 50% van de marktwaarde
Alleen indien sprake van een van de volgende situaties
 • Oversluiten
 • Tweede hypotheek
 • Aanpassingen
Voorwaarde
 • Bestaande aflossingsvrije delen mogen gehandhaaft blijven mits deze niet hoger zijn dat het maximum aflosvrij conform de explainregel
 • Eventuele verhogingen vallen onder de standaard norm t.a.v. maximaal aflossingsvrij

Explain financiering: senioren

Explain financiering: senioren
Omschrijving Voorwaarden
Explain reden toegestaan
 • Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd bereikt heeft
 • Indien een van de aanvragers de AOW-leeftijd gaat bereiken
Bij situaties
 • Nieuwbouw
 • Bestaande bouw
 • Oversluiten
 • Vervolghypotheek
Voorwaarden
 • De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening gelijk of lager is dan de huidige werkelijke maandlast
 • Rentevast periode bedraagt minimaal 20 jaar
Afwijking rentevast periode
 • Een kortere rentevast periode met een minimum van 10 jaar is toegestaan wanneer de leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevast periode minimaal 85 jaar is
Afwijking bij aanvrager indien AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Als pensioeninkomen wordt opgebouwde pensioen gehanteerd

Onderstaande hypotheek voorwaarden hebben betrekking op hypotheken gesloten met CHF.

Geen voorwaarden gevonden

Geen voorwaarden gevonden

Geen voorwaarden gevonden

Geen voorwaarden gevonden

Download voorwaarden

Hieronder kun je de actuele HollandWoont hypotheek voorwaarden downloaden.

HollandWoont Hypotheek

Download voorwaarden van de HollandWoont Hypotheek.

Download

Acceptatiebeleid HollandWoont Hypotheek

Download het actuele Acceptatiebeleid voor hypotheken van HollandWoont.

Download