Voorwaarden NHG

Indien je voornemens bent een hypotheek met NHG af te sluiten, dien je rekening te houden met een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en zijn van toepassing op:

 • Iedereen die een hypotheek met NHG af wil sluiten ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een woning en eventueel gecombineerd met een restschuldfinanciering
 • Iedereen die reeds een woning in eigendom heeft en dit eigendom wenst te vergroten
 • Iedereen die een lening wil sluiten in verband met kwaliteitsverbetering van een woning die reeds in eigendom is

Gewijzigde NHG Voorwaarden en Normen in 2024

NHG voert regelmatig wijzigen door in haar Voorwaarden en Normen (V & N).

De nieuwe V & N zijn vanaf 1 Januari 2024 van kracht en gelden voor alle nieuwe hypotheekaanvragen die met NHG worden afgesloten.

Hieronder staan de 11 belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2023.

Verplichte eigenenaar bij schuldenaarschap

Vanaf 1 januari 2024 wordt het verplicht gesteld dat de consument die schuldenaar is van een lening met NHG ook eigenaar moet zijn van de woning. NHG streeft ernaar dat degene die verantwoordelijk is voor de lening ook profiteert van het eigendom, en vice versa om risico's bij woningverkoop te minimaliseren.

Kostengrens 2024

De NHG-grens wordt in 2024 verhoogd naar € 435.000,- een stijging van € 30.000,- ten opzichte van de huidige limiet van € 405.000,-. Voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen, is er extra leenruimte beschikbaar, waardoor de NHG-grens in 2024 € 461.100,- wordt met Energie Besparende Voorzieningen.

Aanpassingen in GIB voor onregelmatigheden

De Gedragslijn Intensief Beheer wordt aangepast, waarbij geldverstrekkers verplicht worden onregelmatigheden aan NHG te melden via automatische data-uitwisseling, een correctie die eerder over het hoofd werd gezien.

Actualisatie IKB-budget

Voor inkomensbeoordeling moet een (deel van het) Individueel Keuzebudget (IKB) aan specifieke voorwaarden voldoen. Om werkgevers te helpen dit correct in te vullen, is de werkgeversverklaring vernieuwd en vanaf 1 januari 2024 verplicht.

DKB aflossingen en rentewijzigingen

Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de risico's van uitstaande hypotheken waarvoor NHG borg staat, dienen geldverstrekkers vanaf 1 januari 2024 rentewijzigingen en aflossingen op actieve leningen aan NHG door te geven.

DKB labelnummer toevoegen

Voor een efficiëntere verwerking van de DKB-gegevens wordt het labelnummer toegevoegd aan de berichtenservice.

Woningbehoud-tools

NHG breidt de mogelijkheden voor geldverstrekkers uit om woningbehoud te bevorderen voor leningen met NHG. Dit omvat het herstructureren van leningen, aanpassen van borgstelling, verhogen van leningen voor schuldconsolidatie en het inzetten van coaches.

Geen marktwaardetoets voor aanvullende lening bij combinatielening

Voor consumenten met zowel NHG als niet-NHG leningdelen geldt vanaf de nieuwe Voorwaarden en Normen (V & N) geen marktwaardetoets meer bij het aanvragen van een aanvullende lening met NHG.

Toestaan ruilen van woningen gefaciliteerd door overheid

Bij ernstige schade aan een woning biedt NHG de mogelijkheid om tijdelijk twee woningen aan de lening te koppelen, waardoor de voordelen van NHG kunnen worden overgezet naar de nieuwe woning.

Flexibel budget op werkgeversverklaring

Het flexibele budget kan onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen voor een hypotheek, met duidelijke richtlijnen op de vernieuwde werkgeversverklaring vanaf 1 januari 2024.

Diverse kleine aanpassingen

Enkele kleine wijzigingen in de Voorwaarden en Normen, waaronder het niet meer vermelden van SR-coderingen, het schrappen van norm 7.5 over 'Subsidiebijdrage(n)' en het aanpassen van termen zoals 'desktoptaxatie' naar 'hybride taxatie'. Daarnaast is de beperking op looptijd bij zuiver oversluiten niet langer van toepassing.


Kostengrens 2023

Voor alle gevallen geldt er een maximumbedrag dat verstrekt wordt. Dit wordt de kostengrens genoemd. Deze kostengrens bedroeg voor 2023 maximaal € 405.000,- inclusief eventuele verbouwing. Dit was tevens inclusief alle bijkomende kosten zoals de te betalen borgtochtprovisie voor NHG, overdrachtsbelasting en notariskosten.

Kocht je een woning met energiebesparende voorzieningen? Dan was de maximale kostengrens € 429.300,-


Kostengrens 2022

De kostengrens in 2022 was € 355.000,-
Was er sprake van energiebesparende voorzieningen? Dan was de maximale kostengrens € 376.300,-


De woning moet je hoofdverblijf zijn

NHG is niet mogelijk voor een tweede woning.


Identiteitsbewijs/verblijfsvergunning

Omdat er op een rijbewijs geen nationaliteit staat, wordt een rijbewijs niet door NHG geaccepteerd.
Alleen verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd worden geaccepteerd.


Toetsinkomen

Je dient over voldoende inkomen te beschikken.
Met de volgende componenten wordt rekening gehouden ter berekening van het inkomen:

 • Bruto maandsalaris x 12, of bruto weeksalaris x 13 indien er vierwekelijks wordt uitbetaalt.
 • 8% vakantiegeld
 • Pensioen-, AOW- of VUT-uitkering
 • Sociale uitkering
 • Structureel overwerk, provisie en onregelmatigheidstoeslag
 • Vaste 13e maand of eindejaarsuitkering
 • Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (flexwerkers)
 • Vastgelegde alimentatie
 • VEB-toelage (militairen)
 • Inkomen uit onderneming

Alle bovenstaande componenten bij elkaar opgeteld is het toetsinkomen.


Dienstverband

Je dient over een vast dienstverband te beschikken, of, in geval van een contract voor bepaalde tijd, een door de werkgever ondertekende intentieverklaring.
Bij flexwerkers wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar.


BKR

Er wordt een check uitgevoerd bij het Bureau Krediet Registratie. Met de berekening van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met de evetuele openstaande kredieten en de hierbij horende maandelijkse last.
Ook wordt er gekeken of je nu of in het verleden betalingsachterstanden hebt of hebt gehad.


Aflossingsvrije gedeelte

Indien je (een deel van) de hypotheek aflossingsvrij wil sluiten, dan mag dit deel niet groter zijn dan 50% van de waarde van de woning.


Taxatierapport en bouwkundig rapport

De marktwaarde van de woning dient te worden vastgesteld door een door het Waarborgfonds erkende instantie. Indien het bouwjaar vóór 1940 ligt, dan is er tevens een bouwkundig rapport noodzakelijk.

Hypotheek aanvragen